Vedtekter for Stiftelsen Dreyerbu

Stiftelsen Dreyerbu drives i henhold til et sett av vedtekter som er fattet av stiftelsens styre i den hensikt å blant annet regulere plikter og rettigheter knyttet til bruk av eiendommen referert til som Dreyerbu. Disse vedtektene er i sin helhet gjengitt på denne siden.

 1. Stiftelsens navn er STIFTELSEN DREYERBU.
 2. Stiftelsens formål er å drive og vedlikeholde fritidseiendommen, gnr. 9 og bnr. 42 og 44 i Sirdal kommune med påstående bygninger (Dreyerbu) til ferie og rekreasjonsformål for rettighetshaverne i Stiftelsen Dreyerbu samt deres etterkommere.
 3. Stiftelsens grunnkapital er eiendommen gnr. 9 og bnr. 42 og 44 med påstående bygninger. Verdien anslås til 1.5 mill. kroner.
 4. Stiftelsen skal ha sitt sete i Stavanger kommune, hvor allmannamøter og styremøter skal holdes. Styremøter kan også holdes på eiendommen i Sirdal.
 5. Rettigheter i stiftelsen i samsvar med disse vedtekter har alle ansatte i Dreyer Aksjeselskap samt alle som var ansatt i Dreyer Aksjeselskap som arbeidstakere pr. 1.7.1982 og som på det tidspunkt selv ikke hadde sagt opp sine stillinger. Videre de levende personer som tidligere har vært ansatt i Dreyer Aksjeselskap, men som pr. 1.7.1982 var sluttet og som ved sin arbeidsslutt enten ble alders- eller uførepensjonert. Hver av de foran nevnte personer har medlemskap i stiftelsen.
 6. Ved en rettighetshavers død overføres medlemskapet til livsarvingene. Dersom en gjenlevende ektefelle blir sittende i uskiftet bo, kan den gjenlevende ektefelle midlertidig overta medlemskapet. Medlemskapet bortfaller dersom rettighetshaveren ikke etterlater seg livsarvinger. Medlemskap i Stiftelsen Dreyerbu kan overføres til livsarving som forskudd på arv. Etterlater rettighetshaveren seg flere livsarvinger, må det treffes en avgjørelse arvingene imellom hvem som skal overta rettighetene. Rettighetene kan kun utøves av en person og senere evtl. overføres til dennes livsarvinger. Rettigheter (medlemskap) uten gjennom arv. En person kan bare ha ett medlemskap.
 7. Stiftelsens styre skal føre en protokoll over de opprinnelige rettighetshavere og senere tilkomne rettighetshavere. Ingen ny rettighetshaver kan gjøre sine rettigheter gjeldene før det er gått en måned etter at endringene er meddelt styret. Styret skal godkjenne endringene og gi rettighetshaveren melding om dette.
 8. Stiftelsens virksomhet ledes av et styre på 6 personer. Styret velges på allmannamøte (årsmøte) blandt rettighetshaverne. Rettighetshavers ektefelle/samboer kan velges til styret eller andre verv. Styret velger selv sin formann og hvilke funksjoner de øvrige styremedlemmer skal ha. Om styrets vedtak gjelder § 9 i stiftelsesloven av 23.5.1980. Om styremedlemmenes habilitet gjelder samme lovs § 7. Utgiftene til styrets arbeid dekkes av stiftelsen Styret innstiller på en årlig godtgjørelse til styremedlemmene. Denne godkjennes av allmannamøtet.
 9. Styret skal vedta en instruks for bruk av eiendommen Dreyerbu. Styret kan senere vedta endringer i instruksen. Styret skal videre vedta regler om hvorledes rettighetshaverne skal gå fram for å kunne bruke Dreyerbu, og hvilke regler som skal gjelde dersom flere enn det er plass til ønsker å bruke eiendommen til samme tid. Reglene skal videre ha bestemmelser om i hvilken utstrekning rettighetshaverne kan ha gjester med seg på Dreyerbu og i hvilken utstrekning eiendommen kan leies ut til andre enn rettighetshaverne.
 10. Styret skal forestå den nødvendige drift av eiendommen Dreyerbu samt vedlikehold av denne. Styret har adgang til å belåne eiendommen dersom det er nødvendig for å dekke drifts- , vedlikeholds- eller påkostningsutgifter. Styret kan ikke avhende eiendommen.
 11. Styret skal sørge for at det føres regnskap, og at regnskapet blir revidert av registrert eller statsautorisert revisor. Til de årlige allmannamøter skal det foreligge såvel styreberetning som revisorberetning sammen med regnskapet.
 12. Stiftelsens høyeste organ er allmannamøte (årsmøte) som skal avholdes en gang hvert år innen utgangen av mars måned. Styret sørger for skriftlig innkalling til allmannamøte med minst 21 dagers varsel.

  Styret kan også innkalle til ekstraordinært allmannamøte. Det skal også gjøres når skriftlig krav om dette fremsettes overfor styret av minst 25 rettighetshavere. På allmannamøte har en rettighetshaver en stemme. Allmannamøte ledes av styrets formann eller hans stedfortreder. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme utslagsgivende.

 13. Allmannamøte skal forestå valg av styre og innstillingskomite samt ansettelse av revisor. Av styremedlemmene skal 3 personer være på valg det ene året og 3 personer det påfølgende år. Styremedlemmene velges således for en 2 årsperiode. Gjenvalg kan foretas. Allmannamøte skal videre godta regnskapet. Forøvrig skal allmannamøte behandle de spørsmål som er nevnt i innkallingen. Enhver rettighetshaver kan kreve spørsmål behandlet på allmannamøtet ved å fremme skriftlig krav om dette overfor styret innen 14 dager forut for allmannamøtets avholdelse. Allmannamøtets vedtak er bindende for styret i den utstrekning de ikke strider mot disse vedtekter.
 14. En rettighetshaver som ikke kan møte på allmøte kan gi en ektefelle, søsken eller barn fullmakt til å møte på sine vegne. Fullmakten må forelegges styre til godkjenning før allmannamøtet åpnes.
 15. Brukerne skal betale et vederlag for bruk av hytta. Vederlagets størrelse fastsettes og innkreves av styret. Vederlaget forutsettes å skulle være tilstrekkelig til å dekke de løpende drifts- og vedlikeholdsutgifter samt gi et årlig tilskudd til et fond for fremtidige større vedlikeholds- eller ombyggingsutgifter. Et evtl. overskudd skal tillegges fondet til dekning av evtl. framtidige underskudd og/eller forannevnte fond for framtidige vedlikeholds- eller ombyggingsutgifter. Forøvrig skal driften ikke baseres på noe overskudd, og det skal ikke utbetales utbytte til rettighetshaverne. Styret kan om nødvendig, i rimelig grad, innkalle til dugnadsarbeid og kan i den forbindelse bestemme hvilke evtl. fordeler dugnadsdeltakerne skal nyte.
 16. Endring av disse vedtektene kan foretas av allmannamøtet når det foreligger forhold som nevnt i § 35 i lov om stiftelser. I så fall skal spørsmålet behandles i to på hverandre følgende allmannamøter, og begge ganger vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede. Det samme gjelder ved oppløsning av stiftelsen. Ved endring i vedtektene kan det ikke vedtas noe som kan forandre på formålet med stiftelsen, nemlig drift av Dreyerbu til fordel for tidligere ansatte i Dreyer Aksjeselskap og deres etterkommere. Ved en evtl. oppløsning av stiftelsen, skal stiftelsens kapital overføres til annen virksomhet som på tilsvarende måte kan være til fordel for rettighetshaverne og deres etterkommere. Lar det seg ikke gjøre, skal kapitalen overføres til et offentlig organ innen Rogaland fylke som kan bruke midlene til allmenne friluftsformål.
 17. Stiftelsen skal anmeldes til Fylkesmannen i Rogaland. Fylkesmannen skal hvert år tilstilles regnskapsutdrag, beretning fra styret og revisor samt protokoll fra alle allmannamøter.